Knielen bij het crucifix

Ik kniel. Tranen stromen over mijn wangen. Links van mij knielt de scriba van de pkn . Iets verderop zit de Oudkatholieke aartsbisschop geknield en naast hem voorzitter van de VPE.

Aan de muur van het klooster hangt een kruis. Een crucifix. Terwijl de piano ingetogen speelt, klinken de woorden:

Alles in mij buigt nu voor U,

hier in Uw nabijheid.

Het licht van uw verlossing

schijnt helder in de nacht.

Wees genadig Heer vergeef mij

Wees genadig voor mij.

De woorden van bijbelleraar Willem Ouweneel resoneren na. Ootmoedig zijn om een vriend van God te worden.

De statenvertaling klonk helder toen de woorden uit Job werden geciteerd. Job's antwoord mag ons antwoord zijn:

Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. En op dit heilige moment knielen vijftig leiders van uiteenlopende denominaties en organisaties in verbondenheid met maar één doel, verootmoediging voor de Allerhoogste.

Om net als Abraham gehoorzaam te zijn aan Gods stem zoals Genesis 26 beschrijft. Om zo met God te wandelen dat God ons "vriend" noemt zoals over Abraham geschreven staat.

We zijn op het Nederlands Christelijk Forum wat onderdeel uitmaakt van het Global Christian Forum. Eens per jaar komen leiders met uiteenlopende geloofsovertuigingen en belevingen 24 uur samen om hun hart te delen en elkaar te ontmoeten. Om Jezus de gekruisigde en opgestane Heer te belijden en aanbidden in diverse vormen en met liederen uit talloze tradities.

Verbroedering. Vriendschap. Respect en aanvaarding. Divers en veelkleurig maar toch één.


Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.